چهارمین کنفرانس ملی فناوریهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر، شهریور ماه ۱۴۰۰

چهارمین کنفرانس ملی فناوریهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

4th National Conference on New Technologies in Electrical and Computer Engineering

پوستر چهارمین کنفرانس ملی فناوریهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

چهارمین کنفرانس ملی فناوریهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ توسط جهاد دانشگاهی،جهاد دانشگاهی, معاونت پژوهش و فناوري جهاد دانشگاهي - موسسه آموزش عالي جهاد دانشگاهي استان اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی فناوریهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی فناوریهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر