پنجمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

پنجمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

5th Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing

پنجمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر در تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۸۷ تا ۱۵ آبان ۱۳۸۷ توسط دانشگاه تبریز در شهر تبریز برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر