پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت، مرداد ماه ۱۴۰۲

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت

The fifth international conference on management and industry

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ توسط ، برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت