پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت، مرداد ماه ۱۴۰۲

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت

The fifth international conference on management and industry

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ توسط ،موسسه پژوهشی مدیریت مدبر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت