دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت، بهمن ماه ۱۴۰۰

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت

The Second International Conference on Management and Industry

پوستر دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت در تاریخ ۸ بهمن ۱۴۰۰ توسط ،موسسه پژوهشی مدیریت مدبر با مشارکت مجامع علمی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت