دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت، بهمن ماه ۱۴۰۰

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت

The Second International Conference on Management and Industry

پوستر دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت در تاریخ ۸ بهمن ۱۴۰۰ توسط ،با مشارکت مجامع علمی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت