اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت، شهریور ماه ۱۴۰۰

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت

The first international conference on management and industry

پوستر اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۴۰۰ توسط ،موسسه پژوهشی مدیریت مدبر و با مشارکت مجامع علمی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت