چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت، دی ماه ۱۴۰۱

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت

The fourth international conference on management and industry

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت در تاریخ ۲۹ دی ۱۴۰۱ توسط ،موسسه پژوهشی مدیریت مدبر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت