چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت، دی ماه ۱۴۰۱

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت

The fourth international conference on management and industry

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت در تاریخ ۲۹ دی ۱۴۰۱ توسط ، برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت