دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

10th Iranian Conference on Fuzzy Systems

دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران در تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۸۹ تا ۲۴ تیر ۱۳۸۹ توسط دانشگاه شهید بهشتی در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران