بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران

بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران

21th Iranian Conference on Electric Engineering

بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۲ تا ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط دانشگاه فردوسی مشهد در شهر مشهد برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران