هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۸۸