کنگره ملی تازه یافته ها در علوم انسانی، تیر ماه ۱۳۹۸

کنگره ملی تازه یافته ها در علوم انسانی

National Congress on New Findings in Humanities

پوستر کنگره ملی تازه یافته ها در علوم انسانی

کنگره ملی تازه یافته ها در علوم انسانی در تاریخ ۶ تیر ۱۳۹۸ توسط موسسه غیر انتفاعی میرداماد گرگان،موسسه غيرانتفاعي ميرداماد گرگان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنگره ملی تازه یافته ها در علوم انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنگره ملی تازه یافته ها در علوم انسانی