چهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها، بهمن ماه ۱۳۹۷

چهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها

The 4rd National Conference on New Approaches to the Humanities Challenges and Solutions

پوستر چهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها

چهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۷ توسط دانشگاه پیام نور (همه مراکز)،دانشگاه پيام نور در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها