اولین همایش ملی روانشناسی و علوم تربیتی ایران، آذر ماه ۱۳۹۵

اولین همایش ملی روانشناسی و علوم تربیتی ایران

پوستر اولین همایش ملی روانشناسی و علوم تربیتی ایران

اولین همایش ملی روانشناسی و علوم تربیتی ایران در تاریخ ۲۵ آذر ۱۳۹۵ توسط ،همايش گستران در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی روانشناسی و علوم تربیتی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی روانشناسی و علوم تربیتی ایران