اولین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت انرژی در صنایع نفت و انرژی، آذر ماه ۱۳۹۰

اولین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت انرژی در صنایع نفت و انرژی

Energy Management Conference

پوستر اولین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت انرژی در صنایع نفت و انرژی

اولین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت انرژی در صنایع نفت و انرژی در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۹۰ توسط ،هم انديشان انرژي كيميا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت انرژی در صنایع نفت و انرژی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت انرژی در صنایع نفت و انرژی