اولین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری، آذر ماه ۱۳۹۵

اولین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری

پوستر اولین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری

اولین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۹۵ توسط ،انجمن حسابداری ایرانسازمان صنعت،معدن و تجارت خوزستان- انجمن حسابداري ايران- پارك علم و فناوري خوزستان -انجمن مديريت ايران  در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری