چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک، تیر ماه ۱۴۰۰

چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک

Fourth International Conference on Electrical, Computer and Mechanical Engineering

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک

چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک در تاریخ ۱۷ تیر ۱۴۰۰ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک