دومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر، مهر ماه ۱۳۹۶

دومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر

Second National Conference on Electrical and Computer Engineering

پوستر دومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر

دومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۹۶ توسط ،موسسه آموزش عالي بصير در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر