پنجمین کنفرانس ملی بهینه سازی در علوم و مهندسی، شهریور ماه ۱۳۹۷

پنجمین کنفرانس ملی بهینه سازی در علوم و مهندسی

The 5th National Conference on Optimization in Science and Engineering

پوستر پنجمین کنفرانس ملی  بهینه سازی در علوم و مهندسی

پنجمین کنفرانس ملی بهینه سازی در علوم و مهندسی در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۷ توسط ،موسسه علمي تحقيقاتي كومه علم آوران دانش در شهر بابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی بهینه سازی در علوم و مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس ملی بهینه سازی در علوم و مهندسی