کنفرانس ملی بهینه سازی مصرف انرژی در علوم و مهندسی، شهریور ماه ۱۳۹۳

کنفرانس ملی بهینه سازی مصرف انرژی در علوم و مهندسی

National Conference on Energy Consumption Optimization Sciences and Engineering

پوستر کنفرانس ملی بهینه سازی مصرف انرژی در علوم و مهندسی

کنفرانس ملی بهینه سازی مصرف انرژی در علوم و مهندسی در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۳۹۳ توسط ،دانشكده فني و حرفه اي الزهرا بابل در شهر بابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی بهینه سازی مصرف انرژی در علوم و مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی بهینه سازی مصرف انرژی در علوم و مهندسی