چهارمین کنفرانس ملی بهینه‌سازی در علوم و مهندسی، آذر ماه ۱۳۹۶

چهارمین کنفرانس ملی بهینه‌سازی در علوم و مهندسی

The Fourth National Conference on Optimization in Science and Engineering

پوستر چهارمین کنفرانس ملی بهینه‌سازی در علوم و مهندسی

چهارمین کنفرانس ملی بهینه‌سازی در علوم و مهندسی در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۶ توسط ،موسسه علمي تحقيقاتي كومه علم آوران دانش در شهر بابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی بهینه‌سازی در علوم و مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی بهینه‌سازی در علوم و مهندسی