اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

1st Conference of Environmental Engineering

اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۸۵ تا ۱ اسفند ۱۳۸۵ توسط دانشگاه تهران و دانشکده محیط زیست در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست