چهارمین کنفرانس ملی انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران، آبان ماه ۱۳۸۹

چهارمین کنفرانس ملی انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران

Conference of Irans Scientific Society of Command, Control, Communications, Computers and Intelligences

چهارمین کنفرانس ملی انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۸۹ توسط ،انجمن فرماندهی و کنترل ارتباطات رایانه و اطلاعات ایرانانجمن علمي فرماندهي و كنترل ايراندانشگاه صنعتي شريف در شهر تهران برگزار گردید.