چهارمین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین، اسفند ماه ۱۴۰۰

چهارمین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین

Fourth International Conference on Biology and Earth Sciences

پوستر چهارمین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین

چهارمین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ توسط ،دبیرخانه دائمی همایش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین