چهارمین کنگره علوم باغبانی، آبان ماه ۱۳۸۴

چهارمین کنگره علوم باغبانی

Fourth Iranian Congress of Horticultural Sciences

چهارمین کنگره علوم باغبانی در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۸۴ توسط دانشگاه فردوسی مشهد،انجمن علوم باغبانی ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنگره علوم باغبانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنگره علوم باغبانی