هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

07th Conference of Iranian Aerospace Society

هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۸۶ تا ۲ اسفند ۱۳۸۶ توسط انجمن هوافضای ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران