اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی معماری و شهرسازی ایران، شهریور ماه ۱۳۹۹

اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی معماری و شهرسازی ایران

The First National Conference on New Technologies in Architecture and Urban Engineering of Iran

پوستر اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی معماری و شهرسازی ایران

اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی معماری و شهرسازی ایران در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ توسط ،(دانشكده آموزش عالي راهيان نوين دانش-موسسه آموزش عالي غير دولتي و غير انتفاعي علوم و فناوري سپاهان -انجمن توسعه علوم و فناوري هاي ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی معماری و شهرسازی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی معماری و شهرسازی ایران