دومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی، خرداد ماه 94

دومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی

پوستر دومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی

دومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۴ توسط شرکت پژوهشی طرود شمال و تحت حمایت سیویلیکا در شهر بابلسر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی مراجعه فرمایید.


محورهای اصلی و فرعی کنفرانس‌:

مدیریت کاربردی با رویکرد ملی:
- مدیریت منابع انسانی کاربردی
- مدیریت مالی کاربردی
- مدیریت دانش کاربردی
- مدیریت ریسک کاربردی
- مدیریت استراتژیک کاربردی
- مدیریت تولید کاربردی
- مدیریت صنعتی کاربردی
- مدیریت بحران کاربردی
- تئوری های مدیریت کاربردی
- مدیریت کارآفرینی کاربردی
- و ...

اقتصاد کاربردی با رویکرد ملی:
- اقتصاد بازرگانی کاربردی
- اقتصاد انرژی کاربردی
- اقتصاد سنجی کاربردی
- اقتصاد پولی کاربردی
- اقتصاد کشاورزی کاربردی
- اقتصاد مدیریت کاربردی
- اقتصاد محیط زیست کاربردی
- اقتصاد منابع کاربردی
- اقتصاد شهری و روستایی کاربردی
- اقتصاد برنامه ریزی کاربردی
- اقتصاد بخش عمومی کاربردی
- تجارت بین الملل کاربردی
- و …


موضوعات جدید، مباحث تجربی و کاربردی:

اقتصاد و مدیریت نظامی:

مدیریت نظامی: 
- مدیریت منابع انسانی در امور نظامی
- مدیریت مالی در امور نظامی
- مدیریت دانش در امور نظامی
- مدیریت ریسک در امور نظامی
- مدیریت تولید در امور نظامی
- مدیریت صنعتی در امور نظامی
- مدیریت زمان در امور نظامی
- مدیریت بحران در امور نظامی
- مدیریت راهبردی در امور نظامی
- تئوری های مدیریت نظامی
- و ...

اقتصاد نظامی:
- اقتصاد و جنگهای آینده
- شرایط و زمینه های اقتصادی قبل از جنگ
- تاریخ عقاید اقتصاد نظامی و جنگ
- برآورد و کنترل هزینه پروژه های نظامی
- اقتصاد مهندسی در طرحهای نظامی
- فناوریها، تولیدات نوین نظامی و رشد اقتصادی
- جنگ اطلاعات اقتصادی
- برونسپاری فعالیتهای سازمانها و موسسات نظامی
- هزینه ها و درآمدهای پروژه های مشترک نظامی
- پیمانکاری و قراردادهای سازمانها و موسسات نظامی
- منابع مالی و راهکارهای درآمدزایی سازمانهای نظامی
- ارتش حرفه ای و آثار اقتصادی و اجتماعی
- خدمت سربازی و تولید ناخالص داخلی، کارآفرینی، اشتغال و ...
- هزینه های سربازی در نیروهای مسلح
- و ... 

اقتصاد و مدیریت نفت و گاز‌‌:
- مبانی و نظریه ها:
- نفت  و گاز و توسعه اقتصادی
- نفت  وگاز و جغرافیای اقتصادی سیاسی
- برنامه ریزی برای آینده نفت و گاز
- تحلیل کلان فراگرد های نفت و گاز
- تحلیل خرد فراگرد های نفت و گاز
- مدیریت منابع نفت وگاز
- نظریه بازی ها 
- عرضه و تقاضای نفت:
- بازار کالا ها و تجارت
- پیش بینی بازار نفت و گاز
- قیمت گذاری نفت و گاز
- مصرف فرآورده های نفت  و گاز
- تحلیل عرضه و تقاضای بین امللی نفت  و گاز
- مدیریت فروش نفت وگاز

 انرژی های جایگزین: 
- انرژی های نو
- آب و هوای جهانی و کاهش انتشار گاز های گل خانه ای
- سایر منابع انرژی
- سرمایه گذاری در نفت و گاز
- روش های تامین مالی نفت و گاز
- قراردادها
- میزان سرایه گذاری در پروژه ها
- سرمایه گذاری در پروژه های وابسته مانند پالایشگاه و پتروشیمیمقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی