اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی، خرداد ماه ۱۳۹۳

اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی

The first conference on economics and applied management with a national approach

پوستر اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی

اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۳ توسط ،شركت پژوهشي طرود شمال در شهر بابلسر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی