اولین همایش فناوری اطلاعات و ارتقاء سلامت، تیر ماه ۱۳۹۷

اولین همایش فناوری اطلاعات و ارتقاء سلامت

First Information Technology and Health Promotion Conference

پوستر اولین همایش فناوری اطلاعات و ارتقاء سلامت

اولین همایش فناوری اطلاعات و ارتقاء سلامت در تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۹۷ توسط ،انجمن فناوري اطلاعات و ارتقا سلامت در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش فناوری اطلاعات و ارتقاء سلامت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش فناوری اطلاعات و ارتقاء سلامت