چهارمین همایش ملی شیمی،پتروشیمی و نانو ایران، آذر ماه ۱۳۹۵

چهارمین همایش ملی شیمی،پتروشیمی و نانو ایران

Fourth National Conference on Chemical, Petrochemical and Iran Nanotechnology

پوستر چهارمین همایش ملی شیمی،پتروشیمی و نانو ایران

چهارمین همایش ملی شیمی،پتروشیمی و نانو ایران در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۹۵ توسط ،مركز پژوهش هاي صنعتي و معدني پتروگس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی شیمی،پتروشیمی و نانو ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش ملی شیمی،پتروشیمی و نانو ایران