اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی، فروردین ماه ۱۳۹۳

اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی

The first national conference on new technologies in chemistry and petrochemicals

پوستر اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی

اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۹۳ توسط ،مركز پژوهشهاي صنعتي و معدني هم انديشان چرخه علم و صنعت در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی