بیست و نهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران، بهمن ماه ۱۴۰۰

بیست و نهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران

29th Symposium of Crystallography and Mineralogy of Iran

پوستر بیست و نهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران

بیست و نهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۴۰۰ توسط دانشگاه دامغان،انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات بیست و نهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در بیست و نهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران