پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران، بهمن ماه ۱۳۸۶

پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران

15th Symposium of Crystallography and Mineralogy of Iran

پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۸۶ توسط دانشگاه فردوسی مشهد،انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران