پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران

پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران

15th Symposium of Crystallography and Mineralogy of Iran

پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۸۶ تا ۲۵ بهمن ۱۳۸۶ توسط دانشگاه فردوسی مشهد در شهر مشهد برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران