چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

14th Symposium of Crystallography and Mineralogy of Iran

چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۸۵ تا ۱۳ بهمن ۱۳۸۵ توسط دانشگاه بیرجند - دانشکده علوم در شهر بیرجند برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران