هفتمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی، اسفند ماه ۱۳۹۱

هفتمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی

7th Sympozium on Advances in Sience & Technology

پوستر هفتمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی

هفتمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۱ توسط موسسه آموزش عالی خاوران،موسسه آموزش عالي خاوران و دانشگاه هرمزگان در شهر بندرعباس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی