ششمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی، فروردین ماه ۱۳۹۱

ششمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی

6th Symposium on Advances in Science and Technology (5thsastech

ششمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی در تاریخ ۱ فروردین ۱۳۹۱ توسط موسسه آموزش عالی خاوران، برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی