چهارمین کنفرانس پژوهش در علوم تربیتی، روانشناسی و علوم اجتماعی، شهریور ماه ۱۳۹۷

چهارمین کنفرانس پژوهش در علوم تربیتی، روانشناسی و علوم اجتماعی

Conference on Research in Education, Psychology and Social Sciences

پوستر چهارمین کنفرانس پژوهش در علوم تربیتی، روانشناسی و علوم اجتماعی

چهارمین کنفرانس پژوهش در علوم تربیتی، روانشناسی و علوم اجتماعی در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ توسط ،پرديس بين الملل توسعه ايده هزاره در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس پژوهش در علوم تربیتی، روانشناسی و علوم اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس پژوهش در علوم تربیتی، روانشناسی و علوم اجتماعی