نخستین کنفرانس سراسری پژوهش در علوم تربیتی، روانشناسی و علوم اجتماعی، مرداد ماه ۱۳۹۵

نخستین کنفرانس سراسری پژوهش در علوم تربیتی، روانشناسی و علوم اجتماعی

The first Global Conference on Research in Educational Sciences , Psychology and Social Sciences

پوستر نخستین کنفرانس سراسری پژوهش در علوم تربیتی، روانشناسی و علوم اجتماعی

نخستین کنفرانس سراسری پژوهش در علوم تربیتی، روانشناسی و علوم اجتماعی در تاریخ ۹ مرداد ۱۳۹۵ توسط ،پرديس بين الملل توسعه ايده هزاره در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس سراسری پژوهش در علوم تربیتی، روانشناسی و علوم اجتماعی مراجعه فرمایید.