سومین کنفرانس پژوهش در علوم تربیتی، روانشناسی و علوم اجتماعی، دی ماه ۱۳۹۶

سومین کنفرانس پژوهش در علوم تربیتی، روانشناسی و علوم اجتماعی

Third Conference on Research in Education, Psychology and Social Sciences

پوستر سومین کنفرانس پژوهش در علوم تربیتی، روانشناسی و علوم اجتماعی

سومین کنفرانس پژوهش در علوم تربیتی، روانشناسی و علوم اجتماعی در تاریخ ۲۷ دی ۱۳۹۶ توسط ،پرديس بين الملل توسعه ايده هزاره در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس پژوهش در علوم تربیتی، روانشناسی و علوم اجتماعی مراجعه فرمایید.




مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس پژوهش در علوم تربیتی، روانشناسی و علوم اجتماعی