ششمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم، آبان ماه ۸

ششمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم

6th Regional Conference of Climate change

پوستر ششمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم

ششمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۹۸ توسط برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم مراجعه فرمایید.


ششمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۹۸ توسط برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم مراجعه فرمایید.

مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم