پنجمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم، بهمن ماه ۱۳۹۴

پنجمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم

Fifth Regional Climate Change Conference

پوستر پنجمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم

پنجمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم در تاریخ ۵ بهمن ۱۳۹۴ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم