چهارمین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی، اسفند ماه ۱۴۰۰

چهارمین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی

Fourth International Conference on Psychology, Educational Sciences and Social Studies

پوستر چهارمین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی

چهارمین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ توسط ،دبیرخانه دائمی همایش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی