ششمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی، تیر ماه ۱۳۹۱

ششمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی

Sixth international conference of Quranic Studies

پوستر ششمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی

ششمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی در تاریخ ۱ تیر ۱۳۹۱ توسط در شهر قم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی مراجعه فرمایید.


ششمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی در تاریخ ۱ تیر ۱۳۹۱ توسط در شهر قم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی مراجعه فرمایید.

مقالات پذیرش شده در ششمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی