سیزدهمین کنگره بین المللی و هجدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران، فروردین ماه ۱۳۹۹

سیزدهمین کنگره بین المللی و هجدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران

the 13th international & 18th national congress on quality improvement in clinical laboratories

پوستر سیزدهمین کنگره بین المللی و هجدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران

سیزدهمین کنگره بین المللی و هجدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ توسط ،انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایرانانجمن علمي دكتراي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي ايران در شهر تهران برگزار گردید.