ششمین کنگره بین المللی و یازدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران، فروردین ماه ۱۳۹۲

ششمین کنگره بین المللی و یازدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

پوستر ششمین کنگره بین المللی و یازدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات  آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

ششمین کنگره بین المللی و یازدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۲ توسط ،انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایرانانجمن علمي دكتراي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي ايران در شهر تهران برگزار گردید.