یازدهمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران، فروردین ماه ۱۳۹۷

یازدهمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران

The 11th International & 16th National Congress on Quality Improvement in Clinical Laboratories

پوستر یازدهمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران

یازدهمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ توسط ،انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایرانانجمن دكتراي علوم آزمايشگاهي در شهر تهران برگزار گردید.