دوازدهمین کنگره بین المللی و هفدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران، فروردین ماه 98

دوازدهمین کنگره بین المللی و هفدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران

12th International Congress and 17th National Congress on Quality Improvement in Iranian Laboratory Diagnostic Services

پوستر دوازدهمین کنگره بین المللی و هفدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران

دوازدهمین کنگره بین المللی و هفدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۳۹۸ توسط انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی - ایران در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای کنگره:

آزمایشگاه بالینی: مسئولیت پذیری و تعهد اجتماعی

آزمایشگاه بالینی و بیماری های آلرژیک

آزمایشگاه و پیوند

آزمایشگاه بالینی و علت شناسی ناباروری مردان

آزمایشگاه و ژنتیک سرطان (تشخیص، پیش آگهی، پایش)

آزمایشگاه و سم شناسی بالینی

آزمایشگاه ها و سازمان های بیمه

اخلاق و حقوق در آزمایشگاه بالینی: تحلیل سوابق انتظامی

ارتقاء کیفیت آزمایش های تشخیص بیماری های مزمن کلیه

استانداردسازی اندازه گیری در آزمایشگاه بالینی

استانداردهای ملی آزمایشگاه بالینی: چالش ها و راهکارها

اعتبار بخشی آزمایشگاه بالینی: نقش اتحادیه ها و نهادهای اعتباربخش ملی، منطقه ای و بین المللی- انجمن های علمی

اقتصاد آزمایشگاه: چالش ها و راهکارها

 بقای آزمایشگاه های بالینی در بحران

 پژوهش های علوم آزمایشگاهی: بیوشیمی بالینی

پژوهش های علوم آزمایشگاهی: میکروب شناسی و سرولوژی

پژوهش های علوم آزمایشگاهی: هماتولوژی و ایمونوهماتولوژی

 پیشرفت های تکنولوژیک و روند آینده آزمایشگاه های بالینی

تشخیص آزمایشگاهی ویروس پاپیلومای انسان

چالش های حوزه کنترل کیفیت در بخش های میکروب شناسی آزمایشگاه های پزشکی

عفونت های بیمارستانی: تشخیص و پایش

عفونت های منتشر قارچی: چالش های تشخیص

فناوری های نوین در تشخیص آزمایشگاهی

کیت ها وتجهیزات آزمایشگاهی استاندارد: چالش ها و راهکارهای ساماندهی

 مدیریت طب انتقال خون

مسئول فنی آزمایشگاه بالینی: آموزش و تربیت آکادمیک

هپاتیت و بیماری های کبدی