دوازدهمین کنگره بین المللی و هفدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران، فروردین ماه ۱۳۹۸

دوازدهمین کنگره بین المللی و هفدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران

12th International Congress and 17th National Congress on Quality Improvement in Iranian Laboratory Diagnostic Services

پوستر دوازدهمین کنگره بین المللی و هفدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران

دوازدهمین کنگره بین المللی و هفدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۳۹۸ توسط ،انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایرانانجمن علمي دكتراي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي- ايران در شهر تهران برگزار گردید.