سومین کنگره بین المللی و هشتمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی، فروردین ماه ۱۳۸۹

سومین کنگره بین المللی و هشتمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی

3rd international and 8th national congress on quality improvement in clinical laboratories

سومین کنگره بین المللی و هشتمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۸۹ توسط ،انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایرانانجمن علمي دكتري علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي ايران در شهر تهران برگزار گردید.