پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی، آبان ماه ۱۴۰۲

پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی

The fifth international conference of psychology, counseling and educational sciences

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی

پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی در تاریخ ۲۵ آبان ۱۴۰۲ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی