اولین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی، شهریور ماه ۱۴۰۰

اولین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی

First International Conference on Research Findings in Psychology, Counseling and Educational Sciences

پوستر اولین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی

اولین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۴۰۰ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی