دومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی، خرداد ماه ۱۴۰۱

دومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی

2nd International Conference on Research Findings in Psychology, Counseling and Educational Sciences

پوستر دومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی

دومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۱ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی